CHP’den sağlıkçılar için kanun teklifi

17 Nisan 2020 Cuma

CHP İstanbul vekili Turan Aydoğan, sağlık emekçileri için koronavirüsün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesini öngören bir kanun teklifi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, bir kanun teklifi vererek Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını önerdi.

SAĞLIKÇILAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

İş kazasının “işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması” tanımını hatırlatan Aydoğan, çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanmasının iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edildiğini vurguladı.

Aydoğan, sağlık meslek örgütlerinin “Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalı” talebini anımsattı.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI

Aydoğan teklifinde şu ifadelere yer verdi:

– Sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.) birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gerekliliği yine sağlık meslek örgütleri tarafından izah edilmektedir. Ani gelişen bir olaya ilişkin herhangi bir saptama olmasa da sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın, yapılan işle yakın bağı gözetilerek, meslek hastalığı bildirimi yapılması gerekliliği ortadadır.

– İş kazası bildirimi olgunun aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecektir. Ancak bundan bağımsız olarak, sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

– Dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu bu zorlu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir yük altına girmiş bulunan sağlık çalışanlarımıza karşı vatandaşın olduğu kadar devletin de sorumlulukları bulunmaktadır.

– Bu bağlamda; Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması elzem hale gelmiştir. Kanun’a ek yapılarak sözü edilen sorumluluk yerine getirilmiş olacaktır.

Aydoğan’ın yasaya eklenmesini istediği madde ise şöyle:

“Covid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması ve Mevcut şartlardan bağışık olarak söz konusu hastalığa nerede tutulduğunu ispata gerek olmaksızın COVİD-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Devletin, salgın sürecinde en önde savaşan sağlık çalışanlarına karşı sorumluluğunun yerine getirmesi ve yaşanacak mağduriyetleri gidermek amaçlanmıştır.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 82 – 10/3/2020 tarihinden COVID-19 salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin kaldırılmasına kadar geçecek süre boyunca söz konusu hastalığa yakalanan sağlık çalışanları hakkında, bu Kanunun 14 üncü maddesindeki şartların varlığına bakılmaksızın meslek hastalığına tutulmuş kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Kanun 10/04/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Benzer Haberler