Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Teknoloji

Cep telefonu taksit sayısı 3.500 TL ve üzerinde düştü!

Resmi Gazete’de yayınlanan bildiri ile cep telefonu taksit sayısı resmen düştü. Peki, artık cep telefonunu kaç taksit ile alabileceksiniz?

Akıllı cep telefonlarında uygulanan taksit sayısının geçtiğimiz yılın sonlarına doğru düşürüleceğini sizlere aktarmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınacak olan bu karar, bugün resmileşti. Resmi Gazete‘de yayınlanan bildiriye göre; akıllı telefonlardaki taksit sayısı 6’dan 3’e düşürüldü.

Bu taksit sayısı şimdilik 3.500 TL ve üzerindeki telefonları kapsıyor. Eğer alacağınız telefon 3.500 TL’den aşağı bir fiyata sahipse 12 taksite kadar hala satın alabiliyorsunuz. Ancak yükselen kur ve vergiler sayesinde 3.500 TL’nin altındaki telefonlar maalesef ki giriş-orta segmentte yer alıyor.

iPhone 9 için ilk bilgiler geldi!

Kullanıcılar iPhone 11 veya Galaxy S10 satın almak istediklerinde aylık 3.000 TL gibi ütopik bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun neden böyle bir karar aldığı ve uzun vadede ne gibi faydalar sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Cep telefonu taksit sayısı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de- ğiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konut- ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı kredi- ler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun he- sabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kre- dilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı ama- cıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.”

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakan- lığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

loading...