Kamuoyu Bilgilendirmesi

9 Mart 2022 Çarşamba

Kamuoyu Bilgilendirmesi

KONU: Özelleştirmeye konu Bitez Mahallesi 349 ada 2 parseldeki​ Ağaçlandırılacak Alan hakkında;

1- İlçemiz Bitez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 349 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.08.2019 tarihli ve 1486 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2- Konu imar planlarına karşı Belediyemiz tarafından askı ilan süresi içerisinde 25.09.2019 tarihinde itiraz edilmiştir.

3- İtirazlarımıza karşı altmış istemin zımnen reddedildiği sebebiyle Danıştay Altıncı Dairesi’nin 2019/21806Esas sayılı dosyası altında iptal davası açılmış ise de; bu kez, 24 Temmuz 2020 tarih ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Temmuz 2020 tarih ve 2794 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mezkur plana karşı askı süresinde yapılan itirazların yazılı olarak reddedildiği bildirilmiş olmakla Danıştay 6. Daire Başkanlığı nezdinde 2021/8150Esas sayılı dosyası altında yürütmenin durdurulması istemiyle ikinci kez iptal davası açılması mecburiyetinde kalınmıştır.

4- Plan kararları incelendiğinde Belediyemiz tarafından itiraz olunduğu üzere,
Bitez 349 ada 2 parsel, 1986 tarihinde onaylanan imar planında “kumsal-sosyal tesis alanı- spor alanı – ağaçlandırılacak alan- yol-otopark olarak “SOSYAL VE TEKNIK DONATI ALANLARINA” ayrılmış iken;

“Gelişme Konut Alanı (E:0.40. Yençok:2 Kat), Günübirlik Tesis Alanı (E:0.05), Sosyal Tesis Alanı (E:0.60, Yençok: 10,50 m.), Teknik Altyapı Alanı, Kumsal-Plaj, Park, Genel Otopark ve Yol” kullanım kararları ile değişikliğe uğramakla;

Özetle, 1986 onaylı planlarda bölgenin sosyal ve teknik donatı ihtiyacı dikkate alınarak planlanmış olan alan 2019 yılındaki değişikliklerle, eklenecek yeni nüfusu da dikkate alan ikame bir alan gösterilmeksizin imara açılmıştır.

5- Yargılama süreci devamında,Danıştay 6. Dairesi’nin 2021/8150Esas sayılı dosyası altında 15 Ekim 2021 tarihinde mahallinde keşif icra edilerek, Bilirkişilere raporlarına sunmak üzere 2 aylık sure verilmiş; Yürütmenin durdurulması isteminin ise Bilirkişi Raporundan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6- Eş zamanlı olarak, Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satılmış, satışa ilişkin onay 11 Kasım 2021 tarih ve 4762 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

7- 24.08.2020 tarihinde açtığımız davada ne yazık ki bugüne değin Yürütmenin Durdurulması istemi hakkında herhangi bir karar verilmemiştir.

8- Gelinen noktada kamuoyunun da tanıklığında olduğu üzere, taşınmaz maliki sıfatıyla satın alan firma tarafından imar durum belgesi, ön onaylı vaziyet planı veya yapı ruhsatı alınmaksızın taşınmaz içerisinde mevcut ağaç dokusunun kesilmekte, kaldırılmakta olduğu görülmüştür. Yapılan denetimde Orman Bölge Şefliği tarafından ağaçların taşınması izninin verildiği tespit edilmiş ise de, ortada henüz bir ön onay alınmış proje ve ruhsat olmadan faaliyetlere başlandığından ekiplerimizce yasal işlem yapılarak Belediye Encümenine sevk edilmiştir.

9- Yargı süreci takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bodrum Belediye Başkanlığı

Benzer Haberler