İşte YSK’nın gerekçeli kararı: Çalma, usülsüzlük yok! 250 sayfalık hikaye

22 Mayıs 2019 Çarşamba

İşte YSK’nın gerekçeli kararı: Çalma, usülsüzlük yok! 250 sayfalık hikaye

YSK, İstanbul seçimini “Etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile” iptal etti.

YSK İstanbul için “377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı” gerekçesini açıkladı.

YSK’nin gerekçeli kararına CHP’den ilk açıklama: “Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor”

YSK, İstanbul’da “döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması”nı seçimin iptal gerekçesi olarak gösterdi. YSK’nın İstanbul için açıkladığı 250 sayfalık gerekçeli kararının hiçbir yerinde “hırsızlık”, “çalındı”, “çaldılar” gibi bir ifade bulunmuyor.

YSK üyesi Kürşat Hamurcu, muhalefet şerhinde “Seçimin sonucuna ne şekilde etki ettiği hususunda somut hiç bir kanıt ve belge sunulmaksızın” itiraz edildiğini yazdı.

YSK üyesi Cengiz Topaktaş, muhalefet şerhinde gerekçeli kararda yazılan döküm cetvellerindeki uygunsuzluklara, kısa kararda yazılmamasına rağmen, gerekçeli kararda yer verildiğini ve bu yüzden şerh düşerken “karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görmediğini” belirtti.

YSK Başkanı Sadi Güven’den manifesto gibi muhalefet şerhi

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AKP yüzde 54.76, CHP yüzde 17.71, MHP 17.20, HDP 4.21, İYİ Parti 1.77, Saadet Partisi 1.55 oy aldı.

YSK‘nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4’e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

YSK’nin İstanbul kararının gerekçesinde, “Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur.” denildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281’dir. Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK’nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır.

Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür. 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir.

Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir. İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu vetaksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür.”

4 üyenin muhalefet şerhi Karara imza atan 11 üyenin 7’si lehte 4’ü ise aleyhte karar vermişti.

 

 

 

İşte YSK kararının tam metni:

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
-KARAR-
Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına verilen 16/04/2019, 20/04/2019 ve 22/04/2019 tarihli aynı içerikli dilekçelerde; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini istedikleri, bu doğrultuda;
1- Seçimin Dürüstlüğü;
a) Seçimlerin dürüstlüğü ve güvenliği ile ilgili yasa metinlerinin içinde teknik ayrıntı gibi gözüken bazı hükümler, demokratik bir seçimin kaderi üzerinde ana ilkeler kadar etkili olabildiği, bu bağlamda seçmen iradesinin belirlenmesinde herhangi bir kuşku ve hataya, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda uyanabilecek şüphe ve endişelere imkân bırakmamak gerektiği,
b) Anayasanın 67 ve 79. maddelerinde, seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması ilkesinin benimsendiği, Anayasanın 79. maddesinde geçen “yolsuzluk” deyiminin seçimlerle ilgili tüm kanuna aykırılıkları ifade için kullanılan bir kavram olduğunda kuşkuya yer olmadığı,
2- Büyükşehir Belediye Başkanlığının Seçim Çevresi;
2972 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresinin büyükşehir belediye sınırlarından oluştuğu, dolayısıyla çoğunluk sistemine göre yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde (1) oyun bile seçim sonucuna doğrudan etkisinin ne derece önemli olduğunun ortada olduğu,
3- Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde iptale yetkili mercii;
Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını birleştirerek, il tutanağını düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek görev ve yetkisinin il seçim kurullarına ait olduğu, bu nedenle gerek olağan, gerekse olağanüstü itiraz yoluyla büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verme yetkisinin doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu,
4- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller (genel olarak özetlenmiş);
İstanbul’un 39 ilçesinde 31.280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım ve döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili olarak maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı, bu usulsüzlükleri il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirttikleri ve sandıklardaki tüm oyların sayılmasının seçimin dürüstlüğü adına zorunluluk olduğunun belirtildiği, il ve ilçe seçim kurullarının yaptıkları itirazları inceleyerek kısmen kabul kısmen ret kararları verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının (Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Silivri, Ataşehir 2, Kartal 2) geçersiz oylar dâhil tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdiği, bazı ilçe seçim kurullarının ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği, ret kararı veren ilçe seçim kurullarının kararına karşı İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurdukları, İstanbul İl Seçim Kurulunun geçersiz oyların
1

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
sayılması taleplerini haklı bularak o ilçe seçim çevresindeki tüm geçersiz oyların sayılmasına karar verdiği,
Diğer bir husus olarak;
Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı,
Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kamu hizmetinden yasaklı bulunan kişilerin oy kullandığı,
Seçmen listesine kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ölü olan seçmenlerin yerine oy kullanıldığı,
Bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde, hem de asıl ikametgâhına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu,
Bazı seçmenlerin, Türkiye’nin herhangi bir yerinde hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul’da seçmen olarak gözüktüğü,
Bazı seçmenlerin ise, Türk Medeni Kanununun 22. maddesine aykırı olarak yerleşim yeri adreslerinin cezaevi olarak gösterildiği,
Seçmen listesinde yapılan bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısının 300.000’den fazla olduğu, bu sayının Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasındaki fark olan 13.742 (Oy farkının yaklaşık 20 katı)’den fazla olduğu,
298 sayılı Kanunun 130. maddesinde yer alan “…seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar…” ifadesinden, sadece sandık kurullarının oy verme günü yürüttükleri iş ve işlemler ile seçim sonrası oy sayım ve döküm işlemlerinden ibaret olmadığı, doğrudan seçimin sonucuna tesir edecek olaylar ve hallerin olması ve gerçekleşmesi halinde, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, bu tür itirazların incelenebileceğinin açık olduğu,
Seçim Takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonucunun ana unsurunu oluşturduğu, bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınmasının gerektiği, kanun ve usule aykırı tüm işlemlerin seçimin sonucunu doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürdüğünden, kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven duygusunun devamı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalinin gerekli olduğu,
İstanbul’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 31.280 sandıkta gerek itirazlar noktasında gerekse de sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerinin tespit ettiği maddi hata, usulsüzlük ve hileli işlemlerin bazılarının değerlendirilmesinden;
4.a) İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış oldukları itirazlarının kabulü neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında birçok usulsüzlükler tespit edildiği,
2

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219 Örneğin:
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin 04/04/2019 tarihli, 2019/33 sayılı tutanak düzenlendiği,
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3021, 3024, 3027, 3028, nolu sandıklarda 1’er adet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulası torbadan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3158 nolu sandıkta 16 adet oy zarftan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 2019/94 sayı 10/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği, bu konu ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 2019/68873 soruşturma sayılı dosya ile soruşturmanın devam ettiği,
Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Başkanlığı sandık sonuç tutanağının düzenlendiği, bu tutanaklardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oyu 1 (bir) olarak yazılmışken, diğerlerinin oyu ise 76 (yetmiş altı) olarak yazıldığı,
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3329 nolu sandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 4 oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin 2019/58 sayı, 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,
Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun 1007, 1039, 1050, 1113, 1121, 1230, 1283, 1285, 1293, 1310 nolu sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait geçersiz oyların torbada bulunmadığı, 2019/36 nolu 04/04/2019 tarihli kararı ile tespit edildiği,
Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 1027 ve 1319 numaralı sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin tutanak düzenlendiği,
Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunun 1104 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı olduğu belirtilmesine rağmen, oy torbasında 11 adet geçersiz oy pusulasının bulunduğunun görüldüğü, ancak 20 adet oy pusulasının bulunmadığının görüldüğü 07/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,
Çekmeköy İlçe Seçim Kurulunun 1287 nolu sandığında sandık sonuç tutanağında 13 adet geçersiz oy yazılı olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı 05/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,
4.1) Oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı,
Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere, oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapıldığı, 5.388 mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 498 eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik oy sayım ve döküm cetvelinin söz konusu olduğu,
298 sayılı Kanunun denetim ve kontrol mekanizmasının ana unsuru ve temelinin oy sayım döküm cetvelleri olduğu, dolayısıyla oy sayım döküm cetvellerinin hukuken tam ve eksiksiz olması seçimin sıhhat şartı olduğu, İstanbul seçimlerinde 8.848 adet usulsüz
3

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetvelinin, 1.000.000’u aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açtığı,
Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz başvurusu üzerine 09/04/2019 tarihli karar doğrultusunda, yeni oy sayımı yapılan 57 sandıktaki seçim torbalarının bir kısmından da oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığının görüldüğü, toplam 57 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin usulüne uygun olmadığından, bu sandıkların yeniden sayılmasına karar verilmesi iddialarının haklı olduğunu gösterdiği,
Örneğin; Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunca 1279 nolu sandıkta mühürlü oy torbası açılmak suretiyle yapılan yeni sayım sonucu düzenlenen tutanakta, (ek 3) önemli hukuka sonuçları olan tespitlerde bulunulmuştur. Tutanağa göre, “torba içerisinde başkanlığımıza teslim edilen imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü dışında torbada bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım ve döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesini gösteren ve sandık alanına asılan sandık seçmen listesinin bulunmadığı, torba içerisinde sadece zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar” tespit edildiği,
Örneğin; Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunca yeniden sayımı yapılan 1025 ve 1338 sayılı sandıklardan” imzalı seçmen listesi, tutanak defteri, iki adet evet mührü ve sandık kurulu mührü, sandık sonuç tutanakları ve oy sayım döküm cetvelinin başkanlığımızca teslim alındığından, torba içerisinde zarflar ve oy pusulalarının olduğu tespit edilerek, partilerin aldığı oylar yukarıdaki şekilde sisteme işlenmesine…” karar verildiği, bu tespitten, oy torbalarında olması gereken imzalı seçmen listesi, sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelinin çıkmadığı anlaşıldığı,
Keza, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 2371 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 10 adet geçersiz oy pusulası yazılı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çuvalın içerisinden çıkan geçersiz oy sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmadığı, çuvalın içerisinden sandık seçmen listesi, sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanağının suretinin çıkmadığının 10/04/2019 tarihli tutanak ile tespit edildiği,
Bir kısım sandıklarda oy kullanan seçmenlerin imzasını taşıması gereken onaylı sandık seçmen listesinin, oy sayımı ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının hiçbirinin bulunmadığı, sadece zarflar ve oy pusulalarının bulunduğu bir seçim torbasında,
Oyların kim tarafından kullanıldığı,
Gerçekte o sandık seçmenlerince mi yoksa başka kimseler tarafından mı kullanıldığı,
298 sayılı Kanuna göre oy kullanması mümkün olmayan kimselerin oy kullanıp kullanmadığı,
Bir kimsenin birden fazla kişi yerine oy kullanıp kullanmadığı,
Sandık kurulunca tutanak defterine işlenip kayıt altına alınması gereken hususların usulüne uygun olup olmadığı,
Sayım döküm ve tutanağa geçirme işlemlerini bir itiraz vukuunda seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından hukuken denetime elverişli kılan belgelerin hiçbirinin olmadığı,
4

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
şeklindeki hususların açıkça kanuna aykırılık oluşturduğu, bu durumun seçimlerin sonucuna doğrudan etki eden ve seçimlerin iptalini gerektiren müessir bir hal olduğu,
4.2) Oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında usulsüzlükler olduğu,
İlçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi lehine çıkan oyların, oy sayım ve döküm cetvelinde sandık sonuç tutanağına geçirilirken eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına yansıdığı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisinin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterildiği, bu durumun seçim neticesinde müessir bir hal teşkil ettiği,
Örneğin; Arnavutköy İlçesinde 1487 numaralı sandıkta sandık kurulunca müşahitlerine verilen sandık sonuç tutanağında, Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 182, Cumhuriyet Halk Partisinin oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında ise Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 1, Cumhuriyet Halk Partisi oyunun ise 182 yazılarak sonucun değiştirildiği ve aldatmaya yönelik iki farklı sandık sonuç tutanağı hazırlandığı,
Avcılar İlçesinde; 1017, 1029, 1193, 1278, 1281, 1306, 2019, 2032, 2095, 2188, 2189, 2212, 2257, 2262 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 401 oyun eksik, Cumhuriyet Halk Partisine 15 oy fazla yazıldığı,
Bağcılar İlçesinde; 3106, 3119, 3311, 3299, 2309, 2320, 1032, 1056, 1088, 2230, 2191, 2175, 2132, 2106, 2109, 2091, 2041, 1315, 4052, 4046, 4044, 3374, 3368, 4098, 4188, 4237, 4313, 4102, 4129, 2012, 1246, 1283, 3343, 2328, 3023 numaralı sandıklarda toplamda Adalet ve Kalkınma Partisine 1581 oyun eksik yazıldığı,
Bayrampaşa İlçesinde; 2025, 2068, 2028, 2114, 2010, 1208, 2121, 2257, 1060, 1059, 2256 numaralı sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisine 418 oyun eksik yazıldığı,
4.3) Sandık sonuç tutanaklarının 298 sayılı Kanuna ve 138 sayılı Genelgeye aykırı olarak düzenlendiği,
298 sayılı Kanunun 105. maddesine göre, sandık kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanakları, 101 ve 102. maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorunda olunduğu, nitekim kanun koyucunun bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlaması ve ayrıntılı olarak düzenlemedeki amacının seçim sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde tespitini en sağlıklı şekilde sağlamak olduğu,
Oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101 ve 102. maddedeki açıklığı sağlamaktan çok uzak olduğu, birçok sandık sonuç tutanağında bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü, bu nedenle bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı, bu durumun Kanun koyucunun amacıyla çeliştiği,
İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320.000 civarı geçersiz iken itirazlar sonucu geçersiz oyların sayısının 314.243’e düştüğü, bu durumun iki parti arasındaki oy
5

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında, seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğunun aşikâr olduğu, zira bu durumun partilerin aldığı oy miktarlarını değiştirebilecek durumda ve hatta kazanan partinin dahi değişmesinin söz konusu olabileceği,
Tüm bu hususların gösterdiği gibi, sandık kurullarınca tutulan ve ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyetinin hatalarla dolu olduğu, zira oy torbalarının içinde bulunan oy pusulalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda sandık sonuç tutanaklarında seçim sonuçlarını etkileyecek hatalar ve usulsüzlükler meydana geldiği, sandık kurullarının sandık sonuç tutanaklarında yaptığı bu türden usulsüzlükler ve eksikliklerin, kamuoyunun seçim sonuçlarına olan güvenini sarstığı ve ciddi bir endişeye sevk ettiği,
4.4.a) Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılan oyların bulunduğu,
Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gereken oylardan bir kısmının Adalet ve Kalkınma Partisine ait sütuna birden fazla “EVET” mührü basılmış olması, bir kısım zarfların açılması sırasında kazaen yırtılmış olması, bir kısmının hafif lekeli olması, bir kısmının ise oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührünün oy pusulasının diğer kısmına çıkması nedeniyle geçersiz sayıldığı,
Örneğin: Ümraniye 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan 384 oy Adalet ve Kalkınma Partisine, 99 oyun Cumhuriyet Halk Partisine sayıldığı,
Başakşehir İlçesinde, İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 72 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 20 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçersiz sayıldığı,
Fatih İlçesinde; 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 257 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 81 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,
Küçükçekmece İlçesinde; İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 896 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 367 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,
Bu örneklerin haklı olduklarını gösterdiği, kaldı ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasının geçersiz oyların kanuna aykırı olarak ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış halde bulunduğu,
4.4.b) Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ve oysa hukuken geçersiz sayılması gereken oyların olduğu,
Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,
4.5) İlçe seçim kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kuruluna bağlı 2324 numaralı sandık sonuç tutanağında
6

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
yazılı 8 geçersiz, 2325 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 8 geçersiz, 2326 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 14 oy pusulası, 2391 numaralı sandık sonuç tutanağında yazılı 4 adet geçersiz oy pusulası olmak üzere 34 oy pusulasının kayıp olduğu, kayıp olan oy pusulalarının Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumun ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,
4.6) Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar olduğu,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayıları arasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasında usulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, 298 sayılı Kanunun 98 ve 100. maddelerine göre, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oyların toplamı, geçerli oy pusulalarının toplamına eşit olması gerektiği, geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısına eşit olması gerektiği, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul İlinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31.280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında, 18.174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu, buna karşın 14.410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığının görüldüğü,
Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12.410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde,
10.418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik (16.505 oy pusulası) olduğunun görüldüğü, 1.992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oyların toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından (8.811) fazla olduğu, bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olabileceği,
Oysa ki 298 sayılı Kanunun 86. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacağı, bu şekilde sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısı 25.313 olup, seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği,
4.7) 298 sayılı Kanuna aykırı olarak, kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenler adına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenler olduğu,
A) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığı, bu kişilerle ilgili resmi kayıt tutan ilgili kamu kurumlarına yazı yazılarak gerçeğin tespit edilmesi gerektiği, yapılan tespitlere göre;
2.732 adet oy kullanan kısıtlı seçmenin, 1.229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmenin,
7

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
10.290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmenin,
5.287 adet hem İstanbul seçmen listesinde hem de hükümlü seçmenin,
236 adet İstanbul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmenin,
kayıtları tespit edildiği, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine, yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir husus olduğu,
Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların 19.774 olduğu, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin “GİZLİ OY” ilkesi gereğince fiilen olanaksız olduğu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçesi ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari soruşturmaların devam ettiği,
Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı,
Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2.308 kişi dışında kalan zihinsel engelli bulunan 18 yaş ve üstü 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği,
Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen 424 kişinin dışında kalan 21.358 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı, bu kişilerin kısıtlı olması sebebiyle oy kullanmamasının gerektiği, İstanbul genelinde oy kullanan 21.358 kısıtlının mahkeme kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkiye genelindeki tüm Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorularak tespit edilmesi ve oy kullanıp kullanmadıklarının da birlikte değerlendirilmesinin gerektiği,
On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması ve sandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13.742 olduğu düşünülürse, on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılmaması nedeninin bile başlı başına seçimin yenilenmesini gerektirdiği,
B) Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanmaması gereken kamu hizmetinden yasaklı olanların 31 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullandığı,
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında; “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim, tasfiye kurul üyeliği vs. görevleri sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”
8

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1. maddesinde aynen, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka bir işleme gerek kalmadan çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılamaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler…”
hükümlerinin yer aldığı, Kanunkoyucunun amacının bu kişileri Kamu Hizmetinden yasaklı hale getirdiğinin açık olduğu, keza seçilme yeterliliği yönünden Danıştay 8. Dairesinin E:2017/5427, K:2017/7088 sayılı kararında, emekli personel hakkında kamu hizmetinden yasaklama kararı verildiği ve bu durumda olup, mahalli idare organlarındaki üyeliklere seçilenlerin seçilme yeterliğini kaybetmiş olduğunun açık olduğunun belirtildiği,
yine, benzer konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/2/2018 tarihli, 2018/580 Esas, 2018/552 Karar sayılı kararı ile kamu haklarından yasaklı olduğu ileri sürülerek meclis üyeliği düşürülmesi istenilen İ.B.’nin seçilme yeterliğini kaybedip kaybetmediğine ilişkin inceleme ve tespitinin Danıştay tarafından yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığının belirtildiği,
298 sayılı Kanunun 8. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetinden Yasaklılar” hükmünün aynı şekilde 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (d) fıkrasında da yer aldığı,
Bu yasal hükümlere istinaden ve yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına da uygun olarak, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye başkanlığını kazanan adaylardan kamu görevinden çıkarılanların mahkûmiyet kararı aramaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri gözetilerek mazbataların ikinci sıradaki seçilme şartlarına haiz en çok oy alan adaya verilmesi gerektiğine karar verildiği,
OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinin Mart 2018’de kanunlaştığı, bu bakımdan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi değil artık Kanun’un söz konusu olduğu, bu bakımdan OHAL KHK’larındaki hükümlerin geçici olması, OHAL kalktıktan sonra uygulanmıyor olması gibi hususların ortadan kalktığı, yani OHAL KHK’larında yer alan “mahkûmiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinden istihdam edilemezler” hükmünün kanun hükmü olduğu,
15 Temmuz 2016 öncesi kamu hizmetinden yasaklılık ancak ve sadece Kanunla olduğu, OHAL KHK’ları sonrası, özellikle bu KHK’ların kanunlaşmasından sonra yeni bir durumun ortaya çıktığı, Kanunla bazı kişiler için kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, Kanunla bazı kişilerin kamu hizmetinden yasaklanmasını yeterli bulmayıp, bu kişiler için ayrıca mahkeme kararlarıyla kamu hizmetinden yasaklanmalarını aramanın hukuk mantığına aykırı olduğu, açık bir kanun hükmünü yok saymanın, mahkeme kararını aynı konudaki açık bir kanun hükmünden üstün tutmak olduğu, daha da önemli olan kanunun böyle bir ihtimali tamamen bertaraf etmek için mahkûmiyet kararı aranmaksızın diye teyiden bir ibare sevk ettiği, yani bazı kişiler için kanunla kamu hizmetinden yasaklılık hükmünün getirildiği, ayrıca bunun için bir mahkûmiyet kararı gerektirmeyeceğinin de tasrih edildiği,
9

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
Anayasanın 67. maddesinin dördüncü fıkrası ve 298 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, kamu hizmetinden yasaklı olan 14.591 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı, ayrıca kamu görevlisi sıfatını taşımamasına rağmen 6749 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında kamu hizmetinden yasaklı olanların da olduğu, bu durumda olan 121 kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandığı,
Dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçim sonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu,
4.8) Sandık kurullarının oluşumuna dair 298 sayılı Kanuna aykırı işlemler yapıldığı,
298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddeleri uyarınca, sandık kurulu başkanlığı görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasının getirildiği, söz konusu Kanunda sandık kurulu başkanının belirlenmesine dair getirilen ayrıntılı şekil ve usul kurallarının bu işlemlerde keyfiliği önlemek ve seçimin düzeni ve dürüstlüğünü sağlamak amacına yönelik olduğunun açık olduğu, Kanunun sandık kurulu başkanının kamu görevlileri arasından belirlenmesini şart koştuğu, ilçe seçim kurulu başkanının bu görevlendirmede bir takdir hakkının olmadığı, bu hükmün kamu düzenine ilişkin emredici bir hüküm olduğu,
Sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kanunda belirlenmiş olan usulde atanması kaidesinin temelindeki mantığın, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması olduğu, dolayısıyla ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kamu görevlisi olmayan bir kişinin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, o ilçede görev yapmayan bir kamu görevlisinin dahi sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin kanunen mümkün olmadığı,
Sonuç olarak, 31.280 sandık başkanının 6.539’unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlenmekle, toplamda 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirilmeler yapıldığı, sivil, askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği,
Ayrıca, ilk etapta tespit edilen KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği, yapılacak araştırmalarla bu sayının daha da artacağını düşündükleri,
Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle; oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği,
Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.865.262 iken ilçe belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısının 8.851.159 olduğu ve aradaki farkın 14.103 olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy
10

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
sayısının 314.243 iken, ilçe belediye başkanlığı için geçersiz oy sayısının 282.566 olduğu, aradaki farkın 31.677 olduğu, bu hususun sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyduğu,
Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerektiği,
Bu tespitlere göre kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği görevlendirilmeleri esasen tam kanunsuzluk olduğu, dolayısıyla sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemlerinin yok hükmünde olduğu,
5) 298 sayılı Kanunun 112/5 maddesi kapsamında delil durumunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak,
298 sayılı Kanun’un 112. maddesinde, itirazlarda delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, bu delili seçim kurulunun temin edeceği, buna göre itirazcı tarafından hukuken elde edilmesi mümkün olmayan delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesinin delil yerine geçeceği, sandık kurulu tutanakları, oylar ve zarflar, sandık tutanak defterleri, sayım ve döküm cetvellerinin aslının ilçe seçim kurullarınca muhafaza edildiği, bunların örneklerinin herhangi bir şekilde siyasi partilere verilmesinin de kanunen mümkün olmadığı,
6 ) Genel olarak;
Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde,
a) Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde, sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler,
b) Kayıp oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları,
c) İlçe seçim kurullarınca, 298 sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları,
d) Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve 298 sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine başkaları tarafından oy kullanılmış olması,
e) Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi,
f) Torbalarda bulunmayan kayıp seçmen listeleri nedenleriyle,
İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300.000 oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı seçim sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenmesine hukuken imkân bulunmadığı, ayrıca tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği,
Bu nedenlerle, 31 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oluşan “seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve
11

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
haller” ve bu şekilde oyların iki parti arasındaki oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı Kanunun 25. ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri kapsamında iptal edilmesi ve yenilenmesine, İstanbul İl Seçim Kurulunca düzenlenerek verilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin mazbatanın iptaline karar verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz konularını incelemek üzere 23/04/2019 tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu;
I) 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI İLE;
1- İtiraz dilekçelerinde;
a) 2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
b) Ölen 1229 kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-2) bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
c) Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-3) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
d) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5287 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-4) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
e) 31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-5) bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
2 -a) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21.358 seçmenin, 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında (TMK 405. ve 406. maddelere göre) kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgâhlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
12

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
b) 2-(a) bendinde belirtilen ve haklarında kısıtlılık kararı olanların, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, tutanağın Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
3) KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına,
4- 6.539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;
a) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,
b) Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,
c) KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin (Ek-6) sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına,
5- Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,
II) KURULUMUZUN 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI İLE;
25/04/2019 tarihli dilekçe ekinde bildirilen listedeki kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
III) YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI VE 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI UYARINCA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN GELEN CEVABİ YAZILARDA;
Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 26/04/2019 tarihli 274441 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 26/04/2019 tarihli, 2019/62 sayılı kararında;
1- Ara kararın 1a- Ek 1 listesinde yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerin Adalar İlçesinde olmadığı,
13

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
2- Ara kararın 1b – Ek 2 ölenler listesinde N.G., G.Z.G., C.D., H.A., M.Y. yerine
listelerde oy kullanılmadığı,
3- Ara kararın 1c-Ek 3 hükümlü listesinde B.K., İ.D., C.K., H.E.D., M.C.’nin oy kullanmadıkları,
4- Ara kararın 1d-Ek 4 hükümlü listesinde bulunan C.Y.’nin oy kullanmadığı,
5- Ara kararın 1d- Ek 5’de Adalar İlçesinde hükümlüye yer verilmediği,
6- KHK ile ihraç edilen ve sandık kurulunda görevlendirilenlerin Adalar ilçesinde olmadığı,
7- Ara kararın 2 numaralı bendinin a ve b fıkralarında belirtilen Ek 7’de yer alan kişilerden; L.Y., O.Ş., T.S. isimli kişilerin oy kullanmadıkları,
Oy kullananlardan;
G.E., N.P., A.K., S.G., Y.K., M.M., Ö.Ş., Ş.G., K.B., K.E., M.A.A., A.A., R.P., B.Y, H.T., Y.G., S.B. hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi’nden sorularak, 26/04/2019 tarih 2019/259 sayılı yazı ile herhangi bir kısıtlılık kararlarının bulunmadığı UYAP sisteminde yapılan kontrol sonucunda bildirildiği,
E.K.(T.) hakkında Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/70 Esas 2010/79 Karar sayılı ilamı ile kısıtlanma talebinin reddine karar verildiği,
Aynı tarih ve sayılı yazıda Y.Ö.’nün Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/143 Esas 1997/153 Karar sayılı ilamı ile eski Medeni Kanunun 355.maddesi uyarınca kısıtlandığı,
8- Sandık kurulunda görev yapan sandık kurulu başkanlarından;
1004 Nolu-A.B.Y.- Kaymakamlığın listesinde mevcut olup, Adalar Toplum Sağlığı
Merkezi Başkanlığında büro personeli (VHKİ) olarak görev yaptığı,
1018 nolu- Kaymakamlığın listesinde F.S.’ın öğretmen olduğu, görev verildiği, ancak mazeret bildirdiğinden yerine G.E.Ç.’nin kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, kendisinin Boğaziçi Elektrik A.Ş.de saha kontrol uzmanı olarak görev yaptığı,
1024 nolu-G.B.-Kaymakamlık listesinde mevcut olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, Orman Bölge Şefliğinde memur olarak görev yaptığı, yeni emekli olduğu,
Memur Üyelerden,
1001 nolu sandıkta N.B.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı,
1005 nolu sandıkta A.S.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, kendisinin talebi üzerine görevlendirildiği, TÜİK’de memur olarak görev yapmakta iken emekli olduğu,
1007 nolu sandıkta E.Ş.’nin Kaymakamlık listesinde bulunduğu, öğretmen olarak görev yaptığı,
14

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
1013 nolu sandıkta E.K.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, Kaymakamlık listesinde yer alan U.H.K’nın görevini yapamayacağını bildirdiğinden yerine E.K.’nin görevlendirildiği, belediye personeli olup, kurye olarak görev yaptığı,
1018 nolu sandıkta A.Ç.’nin Bedaş’ta teknisyen olarak görev yaptığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen K.Ç.’nin görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine A.Ç.’nin görevlendirildiği,
1020 nolu sandıkta S.T’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,
1021 nolu sandıkta T.T.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,
1027 nolu sandıkta Y.Ç.’nin Kaymakamlık listesinde olduğu, Kaymakamlık Makamında büro personeli olarak görev yaptığı,
1031 nolu sandıkta N.A.’nın Kaymakamlık listesinde olduğu, Tarım İlçe Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptığı,
1035 nolu sandıkta D.Y.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Kaymakamlık listesinde görevlendirilen öğretmen olan Z.A.’nın görevini yapamayacağını bildirmesi üzerine yerine D.Y.’nin görevlendirildiği, Adalar Belediyesi Fen İşlerinde taşerondan geçiş yapan sözleşmeli personel olarak görev yaptığı,
1039 nolu sandıkta H.İ.’nin Kaymakamlık listesinde olmadığı, ancak Adalar PTT Merkez Müdürlüğünün resmi listesinde olduğu, dağıtım memuru olarak görev yaptığı,
(Yukarıda adı geçen Kaymakamlık Makamının bildirdiği liste dışındaki görevlendirmeler 298 Sayılı Kanunun 23.maddesinin son fıkrası gereğince, gerek resmi kurumlardan gelen yazılar, gerekse şahsi talepler üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılmıştır.)
tespitlerine yer verilerek kararın bir suretinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Yine, Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No.lu Ek Ara kararına ilişkin Adalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 29/04/2019 tarihli 276610 sayılı cevabi yazı ekinde yer alan 29/04/2019 tarihli, 2019/63 sayılı kararında; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2019 tarihli, 267383 Muh. No’lu kararı gereğince, Ş.Ç., E.K. ve İ.A.’nın oy kullanmadığı, A.U., M.S. ve A.G.’nin oy kullandığı, ancak kısıtlı olmadıklarının görüldüğü bildirilmiştir.
Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.275042 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait listede 44 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 25 kişinin oy kullandığı,
b) Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin listede bildirilen 19 kişiden oy kullananın olmadığı,
15

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
c) Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 187 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,
d) Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 103 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,
e) Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede 610 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 379 kişinin oy kullandığı,
f) Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;
Arnavutköy İlçesinde görev yapan 2.378 kişiden oluşan kamu görevlisi listesinden havuz oluşturulduğu, oluşturulan bu listenin DYS sistemi üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına yazı ekinde sunulduğu, oluşan bu havuzdan 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı Karar ile 524 sandık ve 4 seyyar sandık için sandık kurulu başkanı asıl ve yedek üyeliği ile sandık kurulu memuru asıl ve yedek üyesini belirlemek üzere kura çekimi yapıldığı, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra sandık kurullarında oluşabilecek eksiklik için yedek sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görevlendirilmeyenler ile görev almak için dilekçe verenlerden Arnavutköy İlçesinde ikamet eden İstanbul İlindeki kamu görevlilerinden ilçe seçim kurulu başkanınca uygun görülenlerden görevlendirme yapılmasına karar verildiği, Kurulun 23/02/2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararının gereği olarak görevlendirmelerin yapıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 23/04/2019 tarihli ara kararı ek-8 listesi ile gönderilen 220 kişiden 194 kişinin Arnavutköy Kaymakamlığından gelen listelerde bulunan, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilerden, ilçede görevlendirilecek personellerin sürekli mazeret beyan etmeleri nedeniyle sandık kurullarında boş kalan başkan ve memur üyeler için Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih ve 717 sayılı kararın sonuç bölümünün (d) bendine göre görev talep dilekçesi ile başvuranlar arasından uygun görülen kamu görevlilerinden 26 kişinin sandık kurullarında görevlendirildiği, görevlendirilen 26 kişi içerisinden 1389 nolu sandık kurulu başkanlığına görevlendirilen S.A.’nın yapılan inceleme sonucunda talep dilekçesinde Özel Arnavutköy Temel Lisesinde öğretmen olarak görev yaptığına dair beyanının Kurulca yapılan incelemede fark edildiği ve seçim sonuçlarında görevli olduğu sandıkta herhangi bir usulsüzlük ve hata tespit edilmediğinin anlaşıldığı, toplamda 220 kişiden oluşan liste tanzim edilerek tutanak ekinde düzenlenerek gönderildiği, sandık kurullarının oluşum tarihinden itibaren itiraz sürecinde siyasi parti ilçe başkanlıklarınca herhangi bir itirazda bulunulmadığı,
g) Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 136 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 81 kişinin oy kullandığı,
bildirilmiştir.
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2014 tarihli, 277578 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;
1) a) Ek-1 listesinde belirtilen, 16 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, listede yer alan 19 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği,
Ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.K. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 11/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna
16

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
ilişkin kararında ekte sunulduğu, yine TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan N.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden önce 18/01/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, ayrıca bu iki kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 14 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediği,
b) Ek-2 listesinde 36 kişinin kayıtlı olduğu, sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,
c) Ek-3 listesinde yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin, 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı, 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtildiği, diğer 188 kişinin oy kullanmadığının tespit edildiği,
d) Ek-4 listesinde yer alan hükümlü seçmenlerden K.D.’nin 1130 nolu sandıkta 297. sırada ve C.Ş.’nin 1164 nolu sandıkta 60. sırada oylarını kullandıkları, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden Başkanlıklarına herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığı, diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,
e) Ek-5 listesinde yer alan seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,
f) Ek-7 listesinde kimlik bilgileri bildirilen 21 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı, 16 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerin TMK 405. maddesine göre verilen kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı,
g) Ek-8 listesinde;
1) 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmesi istenmiş, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu Görevlileri listelerinin esas alındığı ve Sandık Kurulu Başkanları ile Memur Üyelerin bu listelerden temin edildiği,
2) Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, “298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 2019/19 sayı ve 23/02/2019 tarihli kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden, süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden oluşturulduğu, bunun mümkün olmaması durumunda, görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, bu görevlilerin önemli bir kısmının önceki seçimlerde görevlendirilmiş olduğu, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 71 sandık kurulu başkanı ve 52 memur üyenin dışarıdan atandığı,
bildirilmiştir.
17

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 277588 sayılı yazısı ekinde yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede yer alan 12 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve diğer 12 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği, ancak TMK 405. maddesi gereğince kısıtlanan D.B. isimli vasi tayin edilen kişinin kararının seçim tarihinden sonra 15/04/2019 tarihinde kesinleştiğinin tespit edildiği, buna ilişkin kararın da ekte sunulduğu, ayrıca bu kısıtlı seçmen dışında kalan oy kullanan 11 kısıtlı seçmene dair kısıtlama kararlarının kesinleşme şerhlerinin bulunmadığı ve herhangi bir kararın mahkemece gönderilmediğinin tespit edildiği,
b) Ek-2 sayılı listede yer alan ölen 36 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,
c) Ek-3 sayılı listede yer alan seçmenlerden hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,
d) Ek-4 sayılı listede yer alan 2306 nolu sandıkta 183. sırada olan H.K.’nin 1182 nolu sandıkta sehven oy kullandığı ve 1182 nolu sandık tutanak defterinde belirtilmiş olup diğer 81 kişinin oy kullanmadığı, H.K.’nin 2203 nolu sandıkta 125. sırada oy kullandığı, bu seçmenler için infaz etmekte oldukları cezaevlerinden herhangi bir beyanda bulunulmadığı, bu sebeple dondurma işlemi yapılamadığının tespit edildiği,
e) Ek-5 sayılı listede yer alan diğer seçmenlerin oy kullanmadıklarının tespit edildiği,
f) Ek-7 sayılı listede yer alan 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı ve 20 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı tespit edildiği, oy kullandığı tespit edilen zihinsel engelli 20 seçmenin TMK’nun 405. maddesine göre verilen, kısıtlama kararları olup bu kararların kesinleşme şerhlerinin bulunmadığının tespit edildiği,
g) Ek- 8 sayılı listede; 298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğinin belirtilmesinin istenildiği, Ataşehir Kaymakamlığının gönderdiği kamu görevlileri listesi, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca gönderilen kamu görevlileri listesi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen liste, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi, Ataşehir Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kadıköy Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kamu görevlileri listelerinin esas alındığı ve sandık kurulu başkanları ile memur üyelerin bu listelerden temin edildiği,
Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince ve 1. İlçe Seçim Kurulunun 23/02/2019 tarihli, 2019/19 sayılı kararı ile görev verilenlerden mazeret durumuyla görevini iade eden süresinde görev belgesi tebliğ edilemeyen yada başkaca mani hali olanların yerine öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından gelen listelerden, bunun mümkün olmaması durumunda görev verilmesinde sakıncası olmayan kişilerden İlçe Seçim Kurulu Başkanınca atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildiği, Kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 62 sandık kurulu başkanı ve 62 memur üyenin dışarıdan görevlendirildiğinin tespit edildiği,
bildirilmiştir.
18

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28/04/2019 tarihli, E.274863 sayılı yazısında yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen listesinde yer alan Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun sorumluluk alanındaki 27 kişilik listede yer alan 22 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı,
b) Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü olup seçmen görünenler listesinde bulunan 25 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,
c) Ek-3 sayılı listede belirtilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 120 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,
d) Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde bulunan 81 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,
e) Ek-6 sayılı listede Avcılar İlçesi 1060 numaralı sandıkta memur üye olarak görev yapan E.E.’nin isminin gönderildiği, adı geçenin Avcılar Kaymakamlığından bildirilen kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulunca ad çekme suretiyle memur üye olarak belirlendiği, şahsın Avcılar Belediyesinde mali hizmetler müdürlüğünde memur kadrosunda görev yaptığı, adı geçenin 29/09/2016 tarihinde göreve başladığı, hakkında KHK kapsamında siciline işlenmiş disiplin cezası ile devam etmekte adli ve idari soruşturma bulunmadığının tespit edildiği,
f) Ek-7 sayılı cetvelde belirtilen ve zihinsel engelli seçmenlere ait 211 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 194 kişinin oy kullanmadığı, 17 kişinin oy kullandığı ve 7 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,
g) Ek-8 sayılı cetvelde belirtilen liste dışından görevlendirilen;
K.Ş.’nin memur üye olarak Türkiye İstatistik Kurumu Küçükçekmece, G.G.’nin memur üye olarak Esenyurt 80. Yıl Ortaokulu, A.S.’nin memur üye olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, B.A.’nın memur üye olarak Gaziosmapaşa Ünsal Lisesi, Y.Ö.’nün sandık kurulu başkanı olarak Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü, E.O.’nun sandık kurulu başkanı olarak Sultan Alpaslan Ortaokulu, T.D.’nin memur üye olarak Bakırköy Belediyesi, Y.Ç. ‘nin sandık kurulu başkanı olarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü, N.A.’nın memur üye olarak İstanbul Üniversitesi, A.Ş.’nin sandık kurulu başkanı olarak İstanbul Özel Berk Anadolu Lisesi, Ö.D.’nin memur üye Mehmet Akif İnan Ortaokulu, İ.Y.’nin memur üye olarak Halk Bankası, F.Ş. ve M.Ş.’nin sandık kurulu başkanı olarak Milli Eğitim İlk Güneş Özel Eğitim Kurumu, M.A.’nın memur üye olarak Mesleğim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, T.B. ve S.A.’nın memur üye olarak Halk Eğitim Müdürlüğü Avcılar Bilim Merkezinden, A.N.Y.’nin memur üye olarak 2015 Milletvekili Seçimlerinde görev alan 298 sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrası göre mazeret verilenlerin yerine görevlendirildiği,
Yukarıdaki paragrafta liste dışından görevlendirme verilenlerin isimleri dışında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Ek-8 listesinde isimleri geçenlerin Avcılar Kaymakamlığı Beylikdüzü Vergi Dairesi, Avcılar İgdaş, Avcılar PTT, Çağlayan Adalet Komisyonu, Bakırköy Adalet Komisyonundan Avcılar’da ikamet eden kamu görevlilerinin listeleri esas alınarak gelen listelere göre Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu olarak 03/03/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ad çekme suretiyle veya mazeret bildirenlerin yerine sandık kurulu başkan ve memur üye olarak belirlendiği,
19

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
h) Ek ara karar gereğince Ek- 1 sayılı cetvelde belirtilen ve Kısıtlı Olup Seçmen Görünenler Listesi Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 56 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede listede yer alan 38 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,
bildirilmiştir.
Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, E.277568 sayılı yazısında yer alan tutanakta;
a) Ek-1 sayılı listede belirtilen 29 kişinin bulunduğu, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 16 kişinin oy kullanmadığı, 13 kişinin oy kullandığı,
b) Ek-2 sayılı listede belirtilen 15 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,
c) Ek-3 sayılı listede belirtilen 146 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,
d) Ek- 4 sayılı listede belirtilen 99 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,
e) Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlere ait 210 kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 192 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığı ve 10 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,
f) Ek- 8 sayılı cetvelde belirtilen;
Sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinin Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun 29/04/2019 tarihli tutanağı ile gönderildiği, yapılan inceleme ve çalışma sonucunda;
298 sayılı Kanunun sandık kurulu başkan ve memurların görevlendirilmesine ilişkin 22. ve 23. maddelerine göre yerleşim yeri esas alınmak suretiyle öncelikle aynı ilçede çalışan kamu görevlilerinin listesinin Avcılar Kaymakamlığından istenildiği, daha sonra sayının yetersiz olabileceği düşünüldüğünden Yüksek Seçim Kurulunun 05/02/2019 tarih 717 sayılı kararına istinaden yerleşim yeri esas alınmak suretiyle Avcılar İSKİ, Beylikdüzü Vergi Dairesi, PTT Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi, Avcılar İGDAŞ, Avcılar PTT, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu ve Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonundan, Avcılar’da ikamet eden kamu görevlilerinin listesinin istenildiği, Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu olarak 07/02/2019 tarihinde 298 sayılı Kanunun 23. maddenin 6. fıkrası uyarınca, kamu kurumlarından gelen listeler birleştirilerek, ad çekme usulü ile sandık başkanı ve memur üyelerin belirlendiği, sandık başkanı ve memur üyelere görevlendirilmelerinin tebliğinden sonra çok sayıda gelen mazeret dilekçeleri başkanlıklarınca değerlendirildiği, mazereti belgelendirilen ve uygun görülenlerin yerlerine yapılan yeni görevlendirmelerde listede ismi geçenler dışında, Cumhuriyet İlkokulu, Firazköy İlkokulu, Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şerife Bacı Halk Eğitim Merkezi, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alsancak İlkokulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Necdet Semker İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu, Adalet Bakanlığı (Adliye), Ali Karay Ortaokulu, Avcılar SGK, Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulu, Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Vergi Dairesi, Avcılar PTT,
20

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4219
İBB Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Adalet Bakanlığı Bahçelievler Eğitim Merkezi, Nurettin Topçu İlkokulu, TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, İbrahim Koçaslan Ortaokulu, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlk Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Hacı Mehmet Sırma İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Belediye Başkanlığı, Ömer Seyfettin Ortaokulu, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu, Leyla Bayram İlkokulu, Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu, Avcılar Sağlık Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu, Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esenyurt SGK İlçe Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Beylikdüzü Beykent Uğur Ortaokulu, Cihangir Ortaokulu ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulundan görevlendirilmeler yapıldığı,
İlçede (Avcılar 1. ve 2. İlçede) görev yapan 2145 kamu görevlisinden sadece 297’sinin istekli olduğu, bu sebeple sandık kurullarının oluşturulmasında ciddi sıkıntı yaşandığı, sandık kurulu memur üyelerinden 2044 numaralı sandıkta İGDAŞ personeli M. G., 2205 numaralı sandıkta TOKİ Salih Şükriye Yoluç İlkokulu personeli S. B., 2229 numaralı sandıkta Şehit Şerife Bacı İlkokulu personeli S. B. seçim günü sandık memur üyeliği görevine gelmediği, bahsi geçen sandıklarda sandık kurulunda en az 4 ve fazla kişi mevcut olduğundan memur üyelerin yokluğunda sandık kurulları yeterli sayı ile görevini icra ettiği,
g) Ek ara karar gereğince Ek-1 sayılı listede belirtilen 74 kişinin, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, listede yer alan 48 kişinin oy kullanmadığı, 26 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,
bildirilmiştir.
Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29/04/2019 tarihli, 274987, 274985 ve 276784 sayılı yazıları ekinde yer alan tutanaklarda;
a) Ek-1 sayılı listenin incelenmesinden TMK-405 maddesine göre kısıtlandığını gösterir bir kişi hakkında mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,
b) Ek-2 sayılı listede belirtilen hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,
c) Ek-3 sayılı listede belirtilen listede oy kullanmış olarak görünen M.A.G.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulduğu, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin kaydı açık, devam eden kayıtlı dosyası olduğu,
d) Ek-4 sayılı listede belirtilen kişilerden oy kullanmış olarak görünen M.Ö.’nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce tahliye olup olmadığı sorulmuş, gelen cevabi yazıda adı geçen kişinin dosya kaydının kapalı olduğu,
e) Ek-7 sayılı listede belirtilen seç

Benzer Haberler