İş bıraktıkları için ceza verilen hekimler hukuk mücadelesini kazandı

1 Şubat 2023 Çarşamba

Sağlık sektöründe yaşanan sorunlar sebebiyle meslek örgütlerinin grev kararına uydukları için hekimlere verilen disiplin cezalarına yönelik açılan davada karar verildi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada disiplin cezasının, ‘örgütlenme hak ve özgürlüğünü’ ihlal ettiğine hükmedildi.

Sağlık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve hak ihlallerini gündeme getirmek için sağlık örgütlerinin iş bırakma kararına uyan bazı doktorlara disiplin cezası verilmişti. Karara itiraz eden ve yargıya başvuran sağlık örgütleri, hukuk mücadelesini kazandı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, iş bırakma eylemi yaptığı için hekimlere verilen disiplin cezasını, “örgütlenme hak ve özgürlüğünü ihlal” olarak değerlendirdi.

Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık emek ve meslek örgütleri; hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine 15 Aralık 2021 günü “G(ö)rev” etkinliği kararı almış ve bu etkinlik kapsamında ülke genelinde tüm sağlık kuruluşlarında hekimler iş bırakmıştı.

Meslek örgütünün çağrısına kulak veren, mali ve sosyal hak taleplerinin kabulünü sağlamak için, taleplerin kamuoyuna ve sağlık idarecilerine duyurulması için bu eyleme katılan bazı hekimlere disiplin cezaları verilmişti. Cezaları yargıya taşıyan hekimler, hukuk mücadelelerinde haklı bulundu.

Asistan hekimlerden ülke genelinde iş bırakma kararı

İSTANBUL TABİP ODASI: İŞ BIRAKMA ETKİNLİĞİNE DİSİPLİN İŞLEMİ YAPILMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Mahkemenin verdiği kararın ardından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, “Hukuksuzluğa karşı hukuk mücadelemizi kazandık” dedi.

İstanbul Tabip Odası, şu açıklamayı yaptı:

“Bu karar ile birlikte, hekimlerin, çok sayıda sağlık meslek kuruluşu tarafından düzenlenip çağrısı yapılan bir etkinlik nedeniyle ve meslek kuruluşunun normal faaliyetine katıldıkları için cezalandırılamayacağı, aksine uygulamaların demokratik toplum gereklerine, ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olduğu saptanmıştır.

Hekimler ve sağlık çalışanları iki gün işi bırakıyor

Gerçekten de, bu etkinlikler, “örgütlenme” ve “hak arama” özgürlükleri temelinde ele alınmalı; bu çerçevede sağlık çalışanlarının, yetkili mercilere gerekli kararların aldırılmasında kamuoyu oluşturmak için çaba göstermesinin, bunun için hukuka uygun bütün yöntemleri kullanmasının demokrasinin gereklerinden olduğu kabul edilmelidir. İş bırakma eylemlerinin yapılması, kamuoyu oluşturmak için kullanılan başlıca hukuksal yollardandır. Bu yolun kullanımı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün bir yansımasıdır.

Nitekim emek ve meslek örgütlerinin faaliyetleri kapsamında yapılan iş bırakma eylemleri, Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da hukuka uygun bulunmaktadır.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararıyla, iş bırakma etkinliklerine katılan kamu sağlık çalışanları hakkında disiplin işlemleri yapılmasının hukuka aykırı olduğu bir kez daha hüküm altına alınmıştır.”

Asistan hekimlerin eylemine müdahale etmeyince baskı gören Ana Bilim Dalı Başkanı istifa etti