Diagne: Kalmaya karar verdim Diagne: Kalmaya karar verdim