Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Haber

İhlaszedeler kanunu teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi!

İhlas Finans tarafından yatırdıkları 400 milyon dolarları geri verilmeyen ve mağdur edilen 68 bin vatandaşın umudu, bir kez daha söndü. CHP tarafından TBMM’ye sunulan ve komisyonda bekleyen yasa teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi reddedildi. Oylama sırasında Meclis’te 200 civarında AKP, 40 civarında MHP, 110 civarında CHP, 40 kadar HDP ve 35 kadar İYİ Parti milletvekili bulunuyordu. Teklifin gündeme alınabilmesi için Meclis’te bulunan mevcudun 1 fazlasının kabul oyu vermesi gerekiyordu.

Teklifin TBMM’deki görüşmeleri sırasında, CHP-İYİ Parti ve HDP’li vekiller kabul oyu kullandı. Ancak öneri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun ise kabul oyu vermeleri dikkat çekti.

İşte o kanun teklifi;

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na bir geçici madde eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

İstanbul Milletvekili

TBMM Başkanvekili

GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi Türkiye’de batık bankaların tasfiyesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütmektedir. Tasfiye sırasında, TMSF, alacağını herhangi bir şekilde söz konusu batık bankanın varlıklarıyla karşılayamaz, yani varlıkları borçları ödemeye yetmez ise, o bankanın hâkim hissedarlarından, her türlü yetkiyi kullanmak suretiyle bu alacağını tahsil imkânına sahiptir. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında tasfiyesine karar verilen birçok banka, TMSF’nin bu yetkisi dâhilinde tasfiye edilmiştir. Ancak, Türkiye’de 2001 kriziyle sadece bankalar değil, bir özel finans kurumu olan İhlas Finansda varlıklarıyla taahhütlerini/borçlarını karşılayamaz duruma gelmiş, diğer bir ifadeyle batmıştır.

İhlas Finans, 10 Şubat 2001 tarihi itibarıyla genel hükümlere göre tasfiye sürecine girmiş, bu tarihte söz konusu kuruluşun tasfiye ilanında tüm hak sahiplerine paralarının en fazla 5 yıl içinde ödeneceği duyurulmuştur. Ne var ki söz konusu özel finans kurumunun tasfiye işlemleri bugüne kadar TMSF tarafından değil, 4672 sayılı Yasa hükümleri uyarınca, tasfiye memurları tarafından yürütülmekte olduğu için,100 bine yakın (halen bunun 80.000 kişi dolayında olduğu ifade edilmektedir) İhlas Finans mağduru,yaklaşık 17 senedir alacaklarının kendilerine iade edilmesini beklemektedir.

Tasfiye Halindeki İhlas Finans Kurumu AŞ’nin internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre tasfiye sürecindeki borçlar;

a) Devlete ait borçlar (Vergi ve SSK Borçları),

b) Personel borçları (Personelin iş kanunundan doğan hakları),

c) Cari Hesap borçları,

d) Katılım Hesabı borçları,

e) Diğer borçlar,

f) Ortaklara ait borçlar

sırasıyla olmak üzere ödenmektedir. Söz konusu borçların Devlete ait olan bölümü, personel borçları ve cari hesap borçlarının ödenmesi işlemleri tamamlanmış fakat katılım hesabı borçlarının mudilere ödenmesi aradan geçen yaklaşık 17 seneye rağmen tamamlanmamıştır.

“Katılım Bankası” sistemiyle toplanmış olan paraların hak sahiplerine geri ödenmesi, kurumun tasfiyesinin bankalarda olduğu gibi TMSF tarafından değil de tasfiye memurları tarafından yürütülüyor olması,uzun yıllardır süren bir gecikmeye neden olmaktadır. Söz konusu borçların düşük tutarlardan başlayarak yüksek tutarlara doğru alacaklılara ödeneceğinin belirtilmiş olmasına rağmen 200.000 Türk Lirası civarındaki bazı alacakların ödendiği halde halen mevduatı yaklaşık 2.000 Türk Lirası düzeylerinde olan birçok alacaklının alacağının ödenmediği de ifade edilmektedir.

Teklifle, İhlas Finans Kurumunun tasfiyesine kalınanyerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun devam etmesi, tasfiye görevinin, tasfiye memurundan TMSF’yegeçmesi, İhlas Finans Kurumunun varlıklarının mevcudunun borçlarını karşılayamaz olması halinde aradaki farkın tahsil edilmesi amacıyla TMSF’ninBankacılık Yasası’nda batık bankalar için sahip olduğu yetkileri kullanması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Maddeyle, İhlas Finans Kurumunun tasfiyesine kalınan yerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun devam etmesi, tasfiye görevinin, tasfiye memurundan TMSF’ye geçmesi, İhlas Finans Kurumunun varlıklarının mevcudunun borçlarını karşılayamaz olması halinde aradaki farkın tahsil edilmesi amacıyla TMSF’nin Bankacılık Yasası’nda batık bankalar için sahip olduğu yetkileri kullanması öngörülmektedir.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

19.10.2005 TARIH VE 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NA BIR GEÇICI MADDE EKLENMESI (İHLAS FINANS MAĞDURLARININ ALACAKLARININ IADESI) HAKKINDA KANUN TEKLIFI

MADDE 1- 19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 32 – 12.5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının tasfiyesi fon tarafından yürütülür. Genel hükümlere göre atanmış olan tasfiye memurlarının görevi bu maddenin yürürlüğü girdiği tarih itibarıyla sona erer. Özel Finans Kurumlarının tasfiyesine kaldığı yerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonutarafından devam edilir. Tasfiye kapsamındaki alacakların tasfiye kapsamındaki borçları karşılamaması halinde aradaki fark özel finans kurumunun yönetiminidoğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran hissedarlardan tahsil edilir.

Fon, söz konusu özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin olarak bu Kanun ile diğer kanunların kendisine vermiş olduğu görev ve yetkilere sahiptir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

CHP, bugün yeniden açılacak TBMM gündemine, İhlas vurgunu araştırma önergesi ve kanun teklifini getiriyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tüm partilerin grup başkanvekilleri ile görüşerek, on binlerce İhlaszede’nin sorununun çözümü için destek isteyecek.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre İhlaszedeler’in 19 yıldır alamadıkları paralarının ödenmesi için CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve arkadaşları tarafından hazırlanan kanun teklifi ile Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 CHP Milletvekili tarafından verilen Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurul gündemine gelecek.

Genel Kurul’un toplanabilmesi için en az 200 milletvekili gerekiyor. Yasaların kabulü için ise asgari 151 milletvekilinin oyunu gerekiyor. Yani 151 milletvekilinin kabul oyu, zaman aşımı riskiyle karşı karşıya olan İhlaszedeler’in kurtuluşu olacak.

ZAMAN AŞIMI RİSKİ

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bankalar kanunda değişiklik yapılarak İhlas mağdurlarının paralarını almalarının sağlayacak teklifini doğrudan Genel Kurul’a indirecek ve oylamada kabul edilirse teklif gündeme girecek. Teklifte, İhlas Finans’ın mudilere ödemelerini yapmadığı belirtilerek, mağdur olanlar için paraların tahsili isteniyor.

Teklifle, “Tasfiye kapsamındaki alacakların borçları karşılamaması halinde, aradaki fark özel finans kurumunun yönetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran hissedarlardan tahsil edilir” düzenlemesi getiriliyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 CHP’linin imzası bulunan araştırma önergesi ise Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurula getirilerek görüşülecek. Önerge kabul edilirse TBMM’de tüm partili milletvekillerinden oluşan Araştırma Komisyonu kurulacak. Önergede, alacakların tahsili için zaman aşımı dolmadan çözüm yollarının üretilmesi isteniyor.

İHLASZEDELER MECLİS’E GİDECEK

İhlas mağdurlarını temsilen bugün bir grup İhlaszede Meclis’e giderek açıklama yapacak. Milletvekillerinden destek isteyecek.

MÜCAHİT ÖREN’İ KORUMAYIN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2001’de bankacılık sektörünün krize girdiğini hatırlatarak, ‘’Özel finans kurumlarıyla, ve özellikle İhlas Finans mağdurlarıyla ilgili 19 yıldan bu yana hiç bir şey yapılmadı” dedi ve şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi 20054te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyken İhlas mağdurlarla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istediler. Bu yöndeki önerge komisyondan geçerek, TBMM Genel Kurulu’na geldi. Ancak yukarıdan gelen bir emir, bu kararın iptaline neden oldu. Şimdi Akif Hamzaçebi’nin kanun teklifi var ve bunu Meclis’e getireceğiz. Artık ihlaszedelerin mağduriyeti giderilmeli.

MHP, İYİ Parti, HDP, CHP hep bir arada olup ellerini kaldırırlarsa bu mağduriyet biter. AKP’den de destek bekliyoruz. İhlas’ın sahibi ABD’de gününü gün ediyor. Bu kanun teklifini görmezlikten gelirseniz korunan Mücahit Ören olur.”

Tele1 TV