AKP engellemelere devam ediyor: Büyükşehirlerin otopark gelirleri kesildi

24 Aralık 2020 Perşembe

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son verildi.

TBMM’ Genel Kurulu’nda görüşülen Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

İmamoğlu’nun ‘Anne Kart’ uygulaması Erdoğan engeline takıldı

Türkiye Çevre Ajansı, depozito yönetim sistemi kurmak, kurdurmak veya işlettirmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulması, uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapmak, çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Scooter için 16 kuruş işgal harcı alınacak ve yaya yolunu kullanamayacaklar Belediyelerce bir Scooterdan 16 kuruş işgal harcı alınacak. Scooterlar bisiklet yolu veya Scooter yolunda sürülebilecek. Scooterlar yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde kullanılamayacak. İkiden fazla Scooter yan yana taşıt yolunda kullanılamayacak. Scooterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya haricinde yük veya yolcu taşınamayacak.

AKP’li belediye İBB’yi kötülemek için ağaç kesti iddiası

Denetleme yetkisi bakanlığa ait Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

10 bin lira idari para cezası Motor yağı değişimi yapan işletmelere yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişim yapan işletmelere 10 bin TL idari para cezası verilecek.

İmamoğlu, ikinci yolsuzluk dosyasını açtı! Valilik engelledi

PLASTİK POŞETİ ÜCRETSİZ VERENLERE CEZA GELİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlıkça belirlenen hükümlere uymayan akaryakıt istasyonlarına, su ürünleri yetiştiricilerine, plastik poşeti ücretsiz verenlere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşet üretenlere, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara ceza kesebilecek.

Köy tüzel kişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parsellerin köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Ödemeler için 31/12/2020’de dolacak süre 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.

AKP’nin dudak uçuklatan borcu İmamoğlu’na kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı 31/12/2021 tarihine kadar erteleniyor ve icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri yapılmaz, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan; yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2027 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

İBB yine UKOME’ye takıldı! ‘Taksiye dönüşüm’ teklifi reddedildi

Yönetim kurulu 7 üyeden oluşacak milletvekilleri ile emekli aylığı alan milletvekilleri arasında uyum sağlanıyor. Kanunla Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak.

BAKANLIK DENETİM YETKİSİNİ DEVREDEBİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre mevzuatına ilişkin denetim yetkisini, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile tüm atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık yönetim sorumlusu firma müteselsilen sorumlu olacak

Ajans’ın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar, Ajans’ın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve sair gelirlerden oluşacak. Ajans’ın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajans faaliyetleri için kullanılacak.

Ajans, yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden de muaf tutulacak.

ÇEVRE AJANSI, KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYACAK

Yasayla Kamu İhale Kanunu’nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Türkiye Çevre Ajansının depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımları, “ceza ve ihalelerden yasaklama” hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Ajansın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımlarına yönelik ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

BELEDİYELER, OTOPARK GELİRLERİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AKTARAMAYACAK

Kanunla, büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek. İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

Düzenlemeyle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son veriliyor

İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılacak, bu gelirler söz konusu amaç dışında kullanılamayacak

Türkiye Çevre Ajansının faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kurumlar arası geçici görevlendirme” başlıklı maddesi hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, ajansta geçici olarak görevlendirilebilecek.

1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde 25’i tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacak. Aktarılacak tutarlar karşılığında bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülecek.

İBB Sözcüsü Ongun: UKOME’de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB’ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır

Benzer Haberler