Cevap ve düzeltme metnidir

5 Ocak 2022 Çarşamba

S.Cengiz Gündoğdu

Gazetenizin 22.10.2021 tarihli basılı sayısında yazarınız S. Cengiz Gündoğdu’nun holdingimizi ve ek kuruluşumuzu hedef alan iftira dolu bir yazısı neşredilmiştir.

Evvela şunu tebarüz ettiririz ki, bir holding ve eklentileri olarak vatana millete bağlı bir müesseseyiz. Avantax-Tabak olarak birçok insana ekmek parası sağlamaktayız. Ayrıca ihracatta bulunarak ülkemize döviz kazandırmaktayız.

Avantax-Tabak Holding olarak ek kuruluşlarla mütecanis olarak istihdam ve yatırım ve mukadder dünya çapında işler çevirmekteyiz. Ve faize karşıyız. Kanaldan yanayız.

Yazarınızın iddiasına göre biz holding olarak halktan 2 milyar dolar almışız. Yazarınız Türkçe bilmemektedir. Bu yazarınız için utanç verici bir cehalettir. Şunu katiyetle ifade ederiz ki biz halktan tek kuruş almadık. Yazarınızın da bir iftiradan mahcup olmasını temenni edip şunu iddia ediyoruz ki 2 milyar doları bize halk VERDİ.

VERDİ ile ALMAK’ın manası nedir?

ALMAK: Bir şeyi ya da kimseyi bulunduğu yerden ayırmak (Türkçe Sözlük-Dil Derneği, Ankara, 1998, s.50)

Biz holding olarak hiç kimseyi yerinden yurdundan etmedik. Bu bir yana ülkemize gelen göçmenlere yardım ettik. Bizler örf ve geleneklerimize bağlı insanlarız.

Şimdi de VERMEK’in manasına bakalım. VERMEK: 1. (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek, 2. Bırakmak ya da bağışlamak (Türkçe Sözlük, Dil Derneği 2, Ankara 1955, s.140)

Filvaki, 16. asrın alimlerinden ilim ve irfan ve hikmet sahibi maruf Mustafa el Bekr, “Size verileni kabul edin, ki bir kapılıp reddetmeyin” der. Vakıa biz, bize verileni kabul ettik.

Peki ama niye kabul ettik. Şu hususun bilinmesi icap eder. Yazarınız cahil olduğu için bunları bilmiyor. Misal, müfteri yazarınız Çin denizini gördü mü? Belli ki görmemiş. Yazarınız okuyarak cahil kalmış.

Biz bu konuda yazarınızı, bilvesile kamuoyunu tenvir etmiş olalım. Mes’ele şudur; Çin denizine dökülen büyük nehrin ismi Yangtze denize akar ve Tong adasını dolaşır. Bu dolaşım sırasında adanın dibinde bulunan represyonları alır ve Büyük Okyanusa ulaşır. Bu akıntı doğu rüzgarlarıyla Atlas okyanusu’na, oradan Akdeniz’e ulaşır.

Batı rüzgarları bu akıntıyı Marmara denizine getirir. Akıntı, Boğaz’ın altından Karadeniz’e giderken, biz bu reprasyonları hidroelektronikle karaya çeker ve C-D-E vitaminlarine havi bu maddeler Yosun A.Ş. tarafından günde 5 milyon adet istihsal edilip halkımıza 50 kuruşa verilmek üzere ekmek üretilecektir.

İşbu yazı ile yazarınızın cehaleti tesbit edilmiştir. Mahkeme haklarımız mahfuzdur.

Benzer Haberler