AYM’den aile hekimleri sözleşmesi kararı

5 Ağustos 2022 Cuma

Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhurbaşkanı’nın, aile hekimlerinin sözleşmesini feshedecek maddeleri belirleyemeyeceğine hükmetti. 

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararda, Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelik düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu aktarıldı. Yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmasının, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle bağdaşmadığı açıklandı.

Birlik Dayanışma Sendikası 30 Haziran 2021’de yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin disiplin maddelerine karşı dava açtı. Danıştay davayı kabul ederek kararı Anayasa Mahkemesine gönderdi.

Yüksek mahkemenin değerlendirme ve tespiti şöyle:

İtiraz konusu kural, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm altına almaktadır.

Kural, yaptırım konusu eylemleri belirlememek suretiyle ilgililerin hangi somut fiil ve olguya dayanılarak sözleşmelerinin feshedileceğini belirli bir açıklık ve kesinlikle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımamaktadır.

Anayasa’nın kanunla düzenlenmesini öngördüğü ve temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin olan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak, genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

KURAL İPTAL EDİLDİ

Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “… Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

AYM’den skandal karar! Sigortasız çalışmayı Anayasaya uygun buldu!

Benzer Haberler