5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM’den geçti

24 Kasım 2021 Çarşamba

5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM’den geçti

İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifi, TBMM’de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kabul edildi.

5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a” göre, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasına ilişkin madde hükümleri, Çocuk Koruma Kanunu’nda yeniden düzenlenecek. Velayeti kendisine bırakılan anne veya baba, kişisel ilişki kurulmasına dair kararının gereklilikleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla, velayet değiştirilebilecek. İlam veya tedbir kararları, Adalet Bakanlığı’nın adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilecek ve psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek.

HACİZLİ, MAL SATIŞ MAHALLİNE GETİRİLMEYECEK

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan alınacak; takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilecek. İstinaf başvurusunun kesin olarak reddine karar verilmesi halinde sadece alacaklının istemi üzerine teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

Açık artırmanın tüm aşamaları elektronik ortamda yapılabilecek, bu sebeple hacizli malın satış mahalline getirilmesi gerekmeyecek. Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış malların satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına hazır hale getirilecek.

MEZAT SALONLARI YERİNE ELEKTRONİK UYGULAMAYA GEÇİLECEK

Borçlunun hacizli malın satışını isteyebilmesi düzenlenecek. Hacizli malların satış isteme süreleri yönünden taşınır ve taşınmaz mal ayrımı kaldırılacak ve taşınır için cari olan altı aylık satış isteme süresi taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olarak kabul edilecek. Borçluya satış yetkisi verilmesi usulünde borçlunun da kıymet takdimi yaptırabilmesi söz konusu olacak.

Mezat salonlarında yapılan açık artırmanın uygulamada sorun yaratması sebebiyle haciz olan mallar için açık artırmanın tümüyle UYAP sistemine entegre elektronik satış portalına yapılması kabul edilecek ve açık artırmanın fiziki ortada tamamlanması uygulamasından vazgeçilecek.

VELAYET HAKKI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasına ilişkin madde hükümleri, Çocuk Koruma Kanunu’nda yeniden düzenlenecek. Velayeti kendisine bırakılan anne veya baba, kişisel ilişki kurulmasına dair kararının gereklilikleri yerine getirmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla, velayet değiştirilebilecek. Bu karar kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

PSİKOLOG, PEDAGOG VEYA SOSYAL ÇALIŞMACI EŞLİK EDECEK

Çocuğun üstün yararına hizmet etmede yetersiz kalındığı ve taraflar arasında yeni ihtilaflara neden olduğu gerekçesiyle; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair mahkemeler tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair müessese geliştirilecek. Aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, Adalet Bakanlığı’nın adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilecek. Müdürlüklerde; müdür, müdür yardımcısı, personel, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek. Müdürlük bulunmayan yerlerde ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından kararlar yerine getirecek. Kararların yerine getirilesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak.

ÇOCUK TESLİMİNE AYKIRI HAREKET EDENLERE DİSİPLİN HAPSİ

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ilam ve tedbir kararının yerine getirilmesi talep edildiği takdirde ilk işlemi düzenleyecek ve irtibata geçerek belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim etmek üzere çocuğu belirlenen yere getirecek. Yükümlüyle irtibat kurulamaması veya yükümlüğünün çocuğu getirmeyeceğini beyan etmesi yahut belirlenen yere getirmemesi halinde müdürlük derhal bir teslim emri gönderecek. Teslim edilmemesi durumunda çocuk nerede ulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecek. Bu hallerde kolluktan yardım isteyebilecek ve zor kullanılabilecek.

Çocuk teslimine aykırı hareket edenler ima emrin yerine getirilmesini engelleyenler bir ay içinde yapılacak şikayet üzerine üç günden on güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

 

Benzer Haberler